ارائه پیشنهاد، آنالیز قیمت + نحوه اجرای پروژه

تاریخ انتشار : 2019/04/10

ارائه پیشنهاد ، آنالیز قیمت + نحوه اجرای پروژه ، که توسط  پیمانکاران برای شرکت در مناقصات وارائه  پیشنهاد قیمت ارائه میشود. میبایست براساس مندرجات بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت برای پیمانکاران باشد.

ارائه پیشنهاد

یکی از موارد اشاره شده در بخشنامه محاسبه بهای واحد ردیفها بر اساس مقدار و قیمت عوامل و اجزای تشکیل دهنده آنها (درجداول ارائه پیشنهاد- تجزیه بهای اقلام کار) می باشد . این بخش که به اصطلاح آنالیز قیمت نامیده میشود. یکی از مهمترین بخشهای مربوط به بخشنامه جهت شرکت در مناقصات می باشد.

گروه مهندسی پایون، برای داشتن دقت عمل بالا و سرعت بخشیدن در امر آنالیز قیمت و پیشنهاد قیمت، از نرم افزارهای قدرتمند استفاده میکند.

برخی از مشتریان