امورمشتریان

تاریخ انتشار : 2019/03/28

امورمشتریان

اهميت موضوع ساماندهي و رسيدگي به درخواستهاي مشتريان محترم ( امورمشتریان )، همچنين تسهيل در ارتباط مشتريان با مبادي ذي ربط از يك سو و از سوي ديگر و لزوم ارتقاء سطح كيفي و كمي رسيدگي به درخواستهاي مشتریان واحد امورمشتریان آماده پاسخگوی مشتریان محترم میباشد.

جهت هرگونه درخواست ها ، انتقادات و پیشنهادات لطفا از فرم زیر اقدام فرمائید

برخی از مشتریان